News

Press release: Companies with Aalto background are growing and employing

Aalto-based start-ups developed more favourably than other high-growth companies, in 2022. The fastest growing gazelle companies tripled their turnover and nearly doubled their personnel numbers in 2019-2022, as showcased by Aalto Startup Center's alumni companies’ growth survey.

Aalto Startup Center - Press Release

In Finnish below

The turnover of companies starting from Aalto Startup Center increased by an average of 12 per cent and the adjusted number of employees by 13 per cent, in 2022. This is revealed by the growth survey of Aalto Startup Center’s alumni companies. The survey included 297 active companies, with financial statements for four consecutive years 2019-22.

Supported by Aalto Startup Center, companies have been established in 135 sectors. The majority are software and expert service companies, and there are also plenty of companies from the creative sector. In 2022, alumni companies had an average turnover of EUR 1.97 million and their operating profit was 2.5 per cent of their turnover. The alumni companies employed a total of 3,700 people.

“The challenges of 2022 were the war in Ukraine and the energy crisis. Despite these, the alumni’s turnover and the number of personnel continued to grow strongly,” says Researcher Pertti Kiuru, the author of the survey.

According to Marika Paakkala, head of Aalto Startup Center, the growth figures indicate the societal impact of alumni companies. Startup Center alumni are growing faster than average, compared to all Finnish high-growth companies monitored by Statistics Finland.

“We prepare growth surveys, because in long-term monitoring, firmly growing companies stand out from temporary stars,” says Paakkala.

The most significant group amongst the alumni companies are the particularly fast-growing gazelle companies. The gazelle definition includes companies whose turnover has at least doubled over four financial years. In 2022, 43 alumni met the growth criterion, or 14% of the companies.

The turnover of the gazelle companies increased by an average of 28 per cent, in 2022. In total, they reached a turnover of EUR 66 million.

Growth funding is available

During the 2019–2022 examination period, the turnover of gazelle companies has approximately tripled, and the number of personnel has nearly doubled. However, during these years, the operating profit has remained negative, with the exception of 2021. This is often linked to strong growth and indicates that growth funding is available.

In recent years, Aalto Startup Center has launched new thematic programmes, such as space technology focused ESA BIC Finland Incubator, Research to Business for DeepTech companies and Urban Tech Helsinki Incubator, which promotes urban innovations. Of this group, 24 companies already have four years of financial statements and nine of them qualify as gazelles.

“The goal of DeepTech type companies is to grow as quickly as possible during the first few years. The growth is enabled by funding from risk investors and, for example, Business Finland, in a situation where companies are not yet profitable,” explains Tomi Erho, head of innovation ecosystem services at Aalto.

Companies established at the Aalto Startup Center and its predecessors have been monitored since 2003. The number of companies established during the examination period was at its highest in 2008–2014, when the number of new companies was 30–50 per year. Of these 658 companies, 60% still remain independent operators in 2022.  Exiting the list is not necessarily due to the cessation of operations, but may also be due to a merger.

“The proportion of gazelles in the alumni count of the Aalto Startup Center follows the development of GDP. More difficult times in the economy can be reflected in the number of high-growth companies,” Kiuru estimates.

The influence of highflyers is visible

As is part of the nature of start-ups, a few highflyers have a strong influence on the figures of all alumni and gazelle companies. Once grown large enough, these companies usually fall off the gazelle lists. Rovio and Futurice, for example, are no longer gazelles, but their turnover clearly increases the average for the entire alumni group.

“A small turnover of hundreds of thousands is easier to double than a turnover of tens of millions,” Kiuru points out.

There are also exceptions: the job search engine and recruitment media Duunitori Oy has kept their gazelle listing for 11 terms in a row. It already reaches a turnover of EUR 18.9 million. Other long-term gazelles include cloud service consultant Zure Oy (9 terms) and communication specialist company Constra Group Oy.

The newcomers of the gazelle list include, for example, the software and technology company Raniot Technologies Oy, with a turnover of EUR 0.9 million. Since 2020, Raniot has a new owner from the United States, but it remains an independent company.


Further information and interview requests:

Marika Paakkala
Head of Aalto Startup Center
+358 40 8292 286
marika.paakkala@aalto.fi

Päivi Meros
Marketing and Communication Specialist, Aalto Startup Center
+358 50 32 98 554
paivi.meros@aalto.fi


Aalto Startup Center
Aalto Startup Center is a business accelerator for start-up companies that are less than three years old, with a particular focus on the field of technology. The accelerator utilises the interdisciplinary competence offered by Aalto University in design, business and technology, as well as the expertise and networks of the university. The participants include companies both from within Aalto and outside of it, and the accelerator also creates business activities from research-based projects. Currently, there are about 40 companies at Aalto Startup Center, 10 of which operate under ESA BIC Finland, which specialises in space technology. Aalto Startup Center’s premises are located in Otaniemi, Espoo. startupcenter.aalto.fi/

Aalto Startup Center alumni survey
The survey has followed the business development of alumni companies in 2003–2022. In 2003, the financial statements of 33 alumni were collected, and the average turnover was approximately EUR 255,000. In 2019, the financial statements were collected from 340 alumni, and the average turnover was about EUR 1.7 million, with a combined total turnover of almost EUR 570 million. The term gazelle refers to companies that have managed to increase their turnover by at least 100% over four consecutive financial years, that have had a turnover of more than EUR 135,000 for each financial year, that have not decreased their turnover in any financial year, and that have had a positive total operating profit for four financial years. In total, there have been 229 alumni qualifying as gazelle companies during the examination period, with 51 alumni reaching the status between 2016 and 2019.


Aalto-taustaiset yritykset kasvavat ja työllistävät

Aalto-taustaiset startup-yritykset kehittyivät muita kasvuyrityksiä suotuisammin vuonna 2022. Nopeimmin kasvavat gaselliyritykset kolminkertaistivat liikevaihtonsa ja lähes kaksinkertaistivat henkilöstömääränsä 2019-22, kertoo Aalto Startup Centerin alumniyritysten kasvutarkastelu.

Aalto Startup Centeristä lähteneiden yritysten liikevaihto kasvoi keskimäärin 12 prosenttia ja oikaistu henkilöstömäärä 13 prosenttia vuonna 2022. Tämä selviää Aalto Startup Centerin alumniyritysten kasvutarkastelusta. Tarkastelussa oli mukana 297 toimivaa yritystä, joista löytyy tilinpäätöstiedot neljältä peräkkäiseltä vuodelta 2019-22.

Aalto Startup Centerin tukemana on perustettu yrityksiä 135 toimialalle. Joukossa painottuvat erityisesti ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluyritykset, myös luovien alojen yrityksiä on runsaasti. Vuonna 2022 alumniyritysten liikevaihto oli keskimäärin 1,97 miljoonaa euroa ja liiketulos 2,5 prosenttia liikevaihdosta. Alumniyritykset työllistivät yhteensä 3700 henkilöä.

”Vuoden 2022 haasteita olivat Ukrainan sota ja energiakriisi. Niistä huolimatta alumnien liikevaihdon ja henkilöstön määrän kasvu jatkui vahvana”, sanoo selvityksen tekijä, tutkija Pertti Kiuru.

Aalto Startup Centerin johtajan Marika Paakkalan mukaan kasvuluvut kertovat alumniyritysten yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Startup Centerin alumnit keskimääräistä nopeampaan kasvuun verrattuna kaikkiin Suomen kasvuyrityksiin, joita Tilastokeskus seuraa.

”Teemme kasvutarkastelua, koska pitkäaikaisessa seurannassa vakaasti kasvavat yritykset erottuvat tilapäisistä pyrähtäjistä”, sanoo Paakkala.

Merkittävin ryhmä alumniyrityksistä ovat erityisen nopeasti kasvavat gaselliyritykset. Gasellin määritelmä sisältää yritykset, joiden liikevaihto on vähintään kaksinkertaistunut neljän tilikauden aikana. Vuonna 2022 alumneista kasvuehdon täytti 43 eli 14 prosenttia yrityksistä.

Gaselliyritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2022 keskimäärin 28 prosenttia. Yhteensä ne ylsivät 66 miljoonan euron liikevaihtoon.

Kasvurahoitusta on tarjolla

Tarkastelukaudella 2019-2022 gaselliyritysten liikevaihto on kasvanut noin kolminkertaiseksi ja henkilöstön määrä on lähes kaksinkertaistunut. Liiketoiminnan tulos taas on näinä vuosina pysynyt negatiivisena vuotta 2021 lukuun ottamatta. Tämä liittyy usein kovaan kasvuun ja kertoo siitä, että kasvurahoitusta on tarjolla.

Aalto Startup Center on viime vuosina aloittanut uusia teemaohjelmia, kuten avaruusteknologiaan keskittyvä ESA BIC Finland Incubator, deeptech-yritysten Research to Business ja kaupunki-innovaatioita edistävä Urban Tech Helsinki Incubator. Tästä joukosta 24 yrityksellä on jo neljän vuoden tilinpäätöstiedot ja yhdeksän yltää gaselliksi.

”Deeptech-tyyppisten yritysten tavoite on kasvaa ensimmäiset vuodet mahdollisimman nopeasti. Kasvu mahdollistuu riskisijoittajilta ja muun muassa Business Finlandilta saatavan rahoituksen turvin tilanteessa, jossa yritykset eivät vielä tee tulosta”, kuvaa Aallon innovaatiopalveluiden johtaja Tomi Erho.

Aalto Startup Centerissä ja sen edeltäjissä perustettuja yrityksiä on seurattu vuodesta 2003. Tarkastelun aikana perustettujen yritysten määrä oli suurimmillaan vuosina 2008-2014, jolloin yrityksiä syntyi 30-50 vuodessa. Näistä kaikista 658 yrityksestä toimii edelleen itsenäisinä 60 prosenttia vuonna 2022.  Listalta poistuminen ei välttämättä johdu toiminnan lopettamisesta, vaan syy voi olla myös yrityskauppa.

”Gasellien osuus Aalto Startup Centerin alumnimäärästä seuraa bruttokansantuotteen kehitystä. Talouden hankalammat ajat voivat näkyä kasvuyritysten määrässä”, arvioi Kiuru.

Supermenestyjien vaikutus näkyy

Kuten startup-yritysten luonteeseen kuuluu, muutamat supermenestyjät vaikuttavat vahvasti sekä kaikkien alumnien että gaselliyritysten lukuihin. Tarpeeksi suureksi kasvettuaan nämä yritykset useimmiten tipahtavat pois gasellilistoilta. Esimerkiksi Rovio ja Futurice eivät enää ole gaselleja, mutta niiden liikevaihto kasvattaa koko alumnijoukon keskiarvoa selvästi.

”Pieni, satojen tuhansien liikevaihto on helpompi tuplata kuin kymmenien miljoonien liikevaihto”, muistuttaa Kiuru.

Poikkeuksiakin on: työnhakukone ja rekrytointimedia Duunitori Oy on pitänyt gasellilistauksensa 11 kautta peräkkäin. Se yltää jo 18,9 miljoonan euron liikevaihtoon. Muita pitkäaikaisia gaselleja ovat pilvipalvelukonsultti Zure Oy (9 kautta) ja viestinnän asiantuntijayritys Constra Group Oy.

Gasellilistan uusiin tulokkaisiin kuuluu esimerkiksi ohjelmointi- ja teknologiayritys Raniot Technologies Oy 0,9 miljoonan euron liikevaihdolla. Raniot on ehtinyt saada uuden omistajan Yhdysvalloista vuonna 2020, mutta se jatkaa kuitenkin itsenäisenä yrityksenä.


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Marika Paakkala
Head of Aalto Startup Center
+358 40 8292 286
marika.paakkala@aalto.fi

Päivi Meros
Markkinointi ja viestintäasiantuntija, Aalto Startup Center
+358 50 32 98 554
paivi.meros@aalto.fi


Aalto Startup Center

Aalto Startup Center on hybridiyrityskiihdyttämö korkeintaan kolmen vuoden ikäisille ja erityisesti teknologian alan startup-yrityksille. Kiihdyttämö hyödyntää Aalto-yliopiston tarjoamaa poikkitieteellistä osaamista muotoilusta, liiketoiminnasta ja teknologiasta sekä yliopiston osaamista ja verkostoja. Mukana on yrityksiä sekä Aallosta että sen ulkopuolelta ja kiihdyttämössä luodaan liiketoiminta myös tutkimukseen perustuvista projekteista. Tällä hetkellä Aalto Startup Centerissä on noin 40 yritystä, joista 10 toimii avaruusteknologiaan erikoistuneen ESA BIC Finlandin alla. Aalto Startup Centerin toimitilat sijaitsevat Espoon Otaniemessä. https://startupcenter.aalto.fi/

 Aalto Startup Centerin alumnitutkimus

Tutkimus on seurannut alumniyritysten liiketoiminnan kehitystä vuosina 2003-2022. Vuonna 2003 tilinpäätöstiedot kerättiin 33 alumnilta ja keskimääräinen liikevaihto oli noin 255 000 euroa. Vuonna 2019 tilinpäätöstiedot kerättiin 340 alumnilta ja keskimääräinen liikevaihto oli noin 1,7 miljoonaa euroa, yhteenlasketun liikevaihdon ollessa lähes 570 miljoonaa euroa. Gaselli-termillä viitataan yrityksiin, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoaan vähintään 100 % neljän perättäisen tilivuoden aikana, liikevaihto on ollut yli 135 000 euroa jokaisena tilivuotena, liikevaihto ei ole supistunut yhtenäkään tilivuotena ja neljän tilivuoden yhteenlasketun liiketoiminnan tulos on ollut positiivinen. Kaikkiaan gaselliyrityksiä on ollut historian aikana yhteensä 229 alumnia ja vuosina 2016-2019 statukseen ylsi 51 alumnia.